ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1ฟอร์มใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ (ศน.๑)2019-03-21 10:15:44
2ฟอร์มขอใช้ห้องประชุม โรงพยาบาลกู่แก้ว2019-03-21 09:59:58
3หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ2018-10-01 09:13:45
4ใบลาออก-ลูกจ้างชั่วคราว2018-07-19 14:01:49
5ใบขออนุญาตใช้รถ-โรงพยาบาลกู่แก้ว2018-07-19 14:00:56
6แบบใบลาพักผ่อน2018-07-19 14:00:34
7แบบใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว2018-07-19 14:00:08
8template kukaew สำหรับงานนำเสนอ2018-07-19 13:51:17