ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1ใบคำขอค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย/ฉ11(สายสนับสนุน)2019-10-24 15:48:57
2บันทึกข้อความจัดหา-632019-10-10 08:41:15
3แบบประเมินเลื่อนขั้น รพ.กู่แก้ว ตุลาคม 622019-09-17 14:33:07
4แบบคำขอรับเงินค่าตอบแทน-พตส ลูกจ้าง พกส.2019-09-10 14:20:58
5แบบคำขอรับเงินค่าตอบแทน-พตส ราชการ2019-09-10 14:20:19
6สัญญายืมเงิน(แบบ 8500)2019-05-23 09:36:07
7ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร2019-05-23 09:35:51
8ใบสำคัญรับเงิน2019-05-23 09:35:32
9ใบเบิกเงินสวัดิการค่าศึกษาบุตร (แบบ 7223)2019-05-23 09:34:52
10ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษา (แบบ 7131)2019-05-23 09:33:37
11ฟอร์มใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ (ศน.๑)2019-03-21 10:15:44
12หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ2018-10-01 09:13:45
13ใบลาออก-ลูกจ้างชั่วคราว2018-07-19 14:01:49
14ใบขออนุญาตใช้รถ-โรงพยาบาลกู่แก้ว2018-07-19 14:00:56
15แบบใบลาพักผ่อน2018-07-19 14:00:34
16แบบใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว2018-07-19 14:00:08
17template kukaew สำหรับงานนำเสนอ2018-07-19 13:51:17