ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษา (แบบ 7131)2019-05-23 09:33:37
2หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ2018-10-01 09:13:45
3template kukaew สำหรับงานนำเสนอ2018-07-19 13:51:17
4รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 (สขร.1)2020-12-03 16:01:15
5ใบลาออก-ลูกจ้างชั่วคราว2018-07-19 14:01:49
6แบบใบลาพักผ่อน2018-07-19 14:00:34
7ใบขออนุญาตใช้รถ-โรงพยาบาลกู่แก้ว2018-07-19 14:00:56
8ฟอร์มใบลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ (ศน.๑)2019-03-21 10:15:44
9แบบใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว2018-07-19 14:00:08
10ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร2019-05-23 09:35:51
11แบบคำขอรับเงินค่าตอบแทน-พตส ลูกจ้าง พกส.2019-09-10 14:20:58
12แบบคำขอรับเงินค่าตอบแทน-พตส ราชการ2019-09-10 14:20:19
13ใบสำคัญรับเงิน2019-05-23 09:35:32
14บันทึกข้อความจัดหา-632019-10-10 08:41:15
15แบบประเมินเลื่อนขั้น รพ.กู่แก้ว ตุลาคม 622019-09-17 14:33:07
16ใบเบิกเงินสวัดิการค่าศึกษาบุตร (แบบ 7223)2019-05-23 09:34:52
17แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 25642020-12-26 11:26:33
18ใบคำขอค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย/ฉ11(สายสนับสนุน)2019-10-24 15:48:57
19สัญญายืมเงิน(แบบ 8500)2019-05-23 09:36:07