Generic placeholder image

EB 22 การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือ แลกเปลี่ยนความรู้ภายใน หน่วยงานในการให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 4_รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdfภาพประชุม.pdf

: 2020-03-13 : Admin 285