Generic placeholder image

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 2.1กรอบแนวทาง กระบวนงาน การบริการผู้ป่วยนอกด้วยเวชระเบียน.pdf2.2แนวทางตรวจทาน การบริการผู้ป่วยนอกด้วย smart card.pdf3.ผลการตรวจสอบทาน.pdf

: 2020-03-15 : Admin 422