งานควบคุมโรค ปี 60

งานควบคุมโรคปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาล ทาสีพื้นทางลาด จัดวางถังขยะ การเก็บขยะติดเชื้อ

2017-02-22 โรงพยาบาลกู่แก้ว