กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม

นายมงคล วุฒิเสน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายวีรพงษ์ ศรีชัยโยรักษ์

พนักงานทั่วไป