กลุ่มงานทันตกรรม

นายทชา คำชา

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ


นายธีระเดช ธรรมจำรัส

ทันตแพทย์ปฎิบัติการ


น.ส.จุฑามาศ กิตติธีระศานต์

น.ส.ริชิตรา ดาทะราช

น.ส.หัทยา อินทะสร้อย

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ


เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข


พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้