กลุ่มงานเภสัชกรรม

น.ส.ดาริน สรวงศิริ

เภสัชกรชำนาญการ


น.ส.สรณ์สวรรค์ ทามแก้ว

นางนุชจรินทร์ บุราณเดช

นายยุทธการ บุราณเดช

เภสัชกรปฏิบัติการ


เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ


พนักงานทั่วไป