กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

นางโชติกา ยุทธนาพงศ์

แพทย์แผนไทย


นายทรงพล เหง้าพรหมมินทร์

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย