กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

นางโชติกา ยุทธนาพงศ์

แพทย์แผนไทย


น.ส....

นายทรงพล เหง้าพรมมินทร์

แพทย์แผนไทย


ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย