กลุ่มงานพยาบาล

นางงามพิศ ศิริเวชธำรง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


นางวิมลรัตน์ แสนสระดี

นายอภิชาติ แสนสระดี

น.ส.ทิพวัลย์ พิลาแสน

น.ส.จุรีพร แต่งตั้งรัมย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


น.ส.ปาจีรนัมต์ เป็งจันดา

น.ส.ปทุมวรรณ ดวงแก้ว

น.ส.อุมาพร สันธนะศักดิ์

น.ส.พงษ์ชไม พรหมปู่

พยาบาลวิชาชีพปฏืบัติการ


พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


พยาบาลวิชาชีพ


น.ส.ทิฆัมพร พาดี

น.ส.พิมลพรรณ ศรีไสว

น.ส.อมรรัตน์ เชิญชม

น.ส.กัลยาณี โพธิ์ศรี

พยาบาลวิชาชีพ


พยาบาลวิชาชีพ


พยาบาลวิชาชีพ


พยาบาลวิชาชีพ


น.ส.อรญา ร่มวาปี

น.ส.จันทิมา ประสงค์สุข

น.ส.สกุลตรา พาลี

น.ส.นภา อุทัยศรี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


พยาบาลวิชาชีพ


พยาบาลวิชาชีพปฏืบัติการ


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


น.ส.อริยพร อินทะนู

น.ส.นิราวรรณ ผิวดำ

น.ส.กัญญารัตน์ เกษทองมา

น.ส.กมลพร พรมเสาร์

พยาบาลวิชาชีพ


เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน


เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน


เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน


นายภานุพัฒน์ ขุนหาญ

นางขนิษฐา จิตใส

น.ส.เย็นฤดี โสดาเดช

นางกนิษฐา หันวิไสย

เจ้าพนักงานสาธารณสุขเวชกิจฉุกเฉิน


พนักงานทั่วไป


พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้


พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้


น.ส.พรนภา มาเร็ว

นายมนตรี จำปามูล

น.ส.จุฬาลักษณ์ ศรีสุขา

น.ส.พรนิภา คำสอนจิตร

พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้


พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้


พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้


พนักงานทั่วไป


น.ส.สุภัสสร กำยาน

น.ส.ธัญญารัตน์ ผิวขำ

นายกฤตภาส ลาไป

พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้


พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้


พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้