กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายวชิระ รัตนเพชร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นายปิยะพงษ์ โพธิ์พุ่ม

นางอาวรณ์ พรมสอน

นางวราภรณ์ วงษ์ธานี

น.ส.เพลินพิศ ชินราม

นักวิชาการเงินและบัญชี


นักวิชาการพัสดุ


เจ้าพนักงานธุรการ


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางแสงเดือน ศิริมา

นายหนูแดง ยอดแก้ว

นายจงรัก พันธุพรม

นายสราวุฒิ กลมประโคน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


พนักงานบริการ


พนักงานบริการ


พนักงานทั่วไป


นายพงษ์พันธ์ กำยาน

นางอพิณยา มาลาชู

นางกัณระยา เสน่ห์ดี

นางสุกาลดา พันธุ์พรม

พนักงานทั่วไป


พนักงานทำความสะอาด


พนักงานทำความสะอาด


พนักงานทำความสะอาด


น.ส.ปรียานุช ม่วงกลาง

เจ้าพนักงานพัสดุ