กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายวชิระ รัตนเพชร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นายปิยะพงษ์ โพธิ์พุ่ม

นางอาวรณ์ พรมสอน

นางวราภรณ์ วงษ์ธานี

น.ส.เพลินพิศ ชินราม

นักวิชาการเงินและบัญชี


นักวิชาการพัสดุ


เจ้าพนักงานธุรการ


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางแสงเดือน ศิริมา

น.ส.ปรียานุช ม่วงกลาง

นายหนูแดง ยอดแก้ว

นายจงรัก พันธุพรม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


เจ้าพนักงานพัสดุ


พนักงานบริการ


พนักงานบริการ


นายสราวุฒิ กลมประโคน

นายพงษ์พันธ์ กำยาน

นางกัณระยา เสน่ห์ดี

นางสุกาลดา พันธุ์พรม

พนักงานทั่วไป


พนักงานทั่วไป


พนักงานทำความสะอาด


พนักงานทำความสะอาด